el-GRen-US
el-GRen-US
Menu


Cash Positioning

Το biQ Treasury είναι η πιο αξιόπιστη και σύγχρονη λύση στον προσδιορισμό της ταμειακής θέσης της επιχείρησής σας. Το biQ Treasury συνδυάζει δυναμικά τις κινήσεις που πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς με τις αναμενόμενες ταμειακές ροές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καθημερινή συμφωνία με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών και εξασφαλίζεται η απεικόνιση της ταμειακής θέσης της επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο.

 

Πολυνομισματικό και πολυεταιρικό σύστημα

Το biQ Treasury είναι ένα πολυνομισματικό και πολυεταιρικό σύστημα ώστε να επιτρέπει τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησής σας ανεξάρτητα από τη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων, το πλήθος νομικών οντοτήτων και τη χρήση διαφορετικών νομισμάτων.

Απεικόνιση ταμειακής θέσης

Το biQ Treasury προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να απεικονίσει την ταμειακή θέση της επιχείρησής σας σε επίπεδο ημέρας, μήνα ή έτος ανά νομική οντότητα, τράπεζα, τραπεζικό λογαριασμό τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά.

Cash Forecasting

Το biQ Treasury προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής των ταμειακών προβλέψεων σε επίπεδο μήνα είτε χειροκίνητα ή αυτομοτοποιημένα από συστήματα τρίτων (πχ. Legacy ERP system, excel κ.α).
Το biQ Treasury επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών ταμειακών σεναρίων με δυνατότητα αναθεωρήσεων ώστε ο χρήστης να μπορεί να το προσαρμόσει σε διαφορετικές μικροοικονομικές και μακροοικονομικές συνθήκες. Το βασικό ταμειακό σενάριο μπορεί να απεικονιστεί στο cash position και να δημιουργήσει αναμενόμενες ταμειακές ροές. Οποιαδήποτε μεταβολή στο εν λόγω σενάριο, μεταβάλλει αντίστοιχα τα δεδομένα του cash position.

 

Διαχείριση με τους δικούς σας κανόνες

Εξασφαλίζετε όλοι οι τομείς της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, όπως οι πωλήσεις, οι αγορές , η αποθήκη, το μάρκετινγκ, η οικονομική διαχείριση, οι συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας, συνεργάζονται σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σας κανόνες και διαδικασίες. Εξελίσσετε την επιχείρησή σας σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα βελτιώνετε την οργάνωση και την παραγωγικότητά της..

Σενάρια και αποκλίσεις

Το biQ Treasury απεικονίζει τις αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και προϋπολογιστικών ταμειακών ροών για το σενάριο που έχει επιλεγεί σε απόλυτα νούμερα ή ποσοστιαία. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού της ταμειακής θέσης της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ταμειακή θέση σε συνδυασμό με σενάρια που σχετίζονται με μελλοντικές ταμειακές ροές και νέες επενδύσεις.

Budgeting

Το biQ Treasury προσφέρει τη δυνατότητα για δημιουργία budget templates με budget items δενδροειδούς μορφής που να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές σας ανάγκες.

Κάθε τμήμα υποβάλλει το budget που το αφορά και όλα τα budget ενοποιούνται σε ένα κεντρικό σενάριο. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο υπάρχει η δυνατότητα αναθεωρήσεων με διατήρηση των αρχικών δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός αποκλίσεων.

 

Budget templates

To biQ Treasury δημιουργεί budget template που έχουν τη μορφή excel sheets ώστε να είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το χρήστη κατά τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί formulas σε περίπτωση που ένα budget item εξαρτάται από ένα άλλο και να μεταβάλλει μαζικά τα δεδομένα με μία μόνο κίνηση..

Ρόλοι και λειτουργίες

Το biQ Treasury, ενσωματώνοντας λογικές workflows, επιτρέπει τη δημιουργία διακριτών ρόλων που επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες κατά τον καταρτισμό του budget. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο περιορισμός των λαθών και η δημιουργία ενός αδιάβλητου μηχανισμού που ανταποκρίνεται στις αρχές της συνεργασίας και της ασφάλειας..

 

Μεταφορά δεδομένων

Το biQ Treasury παρέχει τη δυνατότητα να μεταφερθούν τα δεδομένα του budget στο cash flow forecast και κατά επέκταση στο cash position, βάσει της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του κάθε budget item.

Financial Transactions

Το biQ Treasury προσφέρει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την παρακολούθηση των δανειακών αναγκών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Έχοντας ενσωματώσει μια ποικιλία χρηματοδοτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, η επιχείρηση είναι σε θέση να απεικονίσει τις ταμειακές ροές, που απορρέουν από τα εν λόγω προϊόντα, στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο cash flow.

To biQ Treasury υποστηρίζει μορφές δανείων όπως RCF, χρεωλυτικό, ανακυκλούμενο, τοκοχρεωλυτικό, ομολογιακό και προθεσμιακό σε οποιοδήποτε νόμισμα και με οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο (τραπεζικό οργανισμό ή εταιρία). Οι αναμενόμενες ταμειακές ροές, που συνεπάγεται η χρήση των παραπάνω χρηματοδοτικών προϊόντων, ενσωματώνονται στο ταμειακό προγραμματισμό της επιχείρησης και συμβάλλουν καθοριστικά στη ορθή εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης.

Bank Connectivity

Το biQ Treasury ενσωματώνει ένα «έξυπνο» μηχανισμό εισαγωγής των τραπεζικών κινήσεων από τα extrait στον ταμειακό προγραμματισμό της επιχείρησης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να «εκπαιδεύσει» το σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει το reconciliation μεταξύ αναμενόμενων και πραγματικών ταμειακών ροών.

Οι εγγραφές από το extrait που δεν αναγνωρίζονται ώστε να αντιστοιχιστούν με μία από τις ταμειακές ροές παραμένουν στο biQ Treasury μέχρι να επεξεργαστούν από το χρήστη και να δρομολογηθούν στον ταμειακό προγραμματισμό.

Η αυτοματοποίηση εισαγωγής των τραπεζικών κινήσεων μειώνει σημαντικά το χρόνο ενασχόλησης με καθημερινές - επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και επιτρέπει την αξιοποίηση του χρόνου σε αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, περιορίζει τα λάθη που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική υγεία της επιχείρησης.

Third parties SW connectivity

Το biQ Treasury επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με back office συστήματα της επιχείρησης (ERP, CRM) και με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών (excel) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος εισαγωγής των πρωτογενών δεδομένων που θα διαμορφώσουν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές.