el-GRen-US
el-GRen-US
Menu


Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Η κερδοφορία μιας επιχείρησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους χρηματοοικονομικούς πόρους που διαθέτει. Το biQ έρχεται να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση παρέχοντας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα καταστήσουν την επιχείρηση σας βιώσιμη και κερδοφόρα απέναντι στις προκλήσεις των καιρών.

Γενική Λογιστική

Το biQ είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησης σας και να συμμορφώνεται με το οικονομικό - φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας της. Οι λογιστικές εγγραφές πραγματοποιούνται είτε απευθείας στο κύκλωμα της γενικής λογιστικής είτε καταχωρούνται αυτόματα, μέσω γεφυρών, από το εμπορικό κύκλωμα. Για να απλοποιήσει τις καθημερινές εργασίες, το biQ έχει φροντίσει να παρέχει μια γκάμα εργαλείων όπως πρότυπα άρθρα, αυτόματη μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών και μαζική δημιουργία επαναλαμβανόμενων λογιστικών εγγραφών.

Διαχείριση Αξιογράφων

Η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των αξιογράφων έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο cash flow της επιχείρησής σας. Με το biQ έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον πλήρη κύκλο του αξιογράφου και να γνωρίζετε πού βρίσκεται ακριβώς κάθε στιγμή. Το biQ εξασφαλίζει λεπτομερή εικόνα του χαρτοφυλακίου σας ώστε να μπορείτε άμεσα να προγραμματίσετε τις μελλοντικές σας χρηματοροές βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησής σας.

Κέντρα Κόστους

Το αποτέλεσμα της επιχείρησής σας θα εξαρτηθεί από τα κοστολογικά στοιχεία της κάθε δραστηριότητας ή τμήματος. Το biQ σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα δικά σας κέντρα κόστους και να τα αναπτύξετε μέχρι το επίπεδο που επιθυμείτε. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γνωρίζετε τη συνεισφορά του κάθε κέντρο κόστος στην κερδοφορία της επιχείρησής σας. Το biQ, σας προσφέρει έξυπνα εργαλεία, ώστε ο επιμερισμός της δαπάνης να μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αλγόριθμων και προκαθορισμένων κανόνων ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Προϋπολογισμοί Εξόδων

Ο σχεδιασμός των τακτικών στόχων της επιχείρησής σας βασίζεται στον ορθό προϋπολογισμό των εξόδων. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προϋπολογισθείσες δαπάνες απαιτεί τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ώστε να επαναφέρει την επιχείρησή σας στο δρόμο της ανάπτυξης και της κερδοφορίας. Το biQ προσφέρει τη δυνατότητα για αναλυτική απεικόνιση του προϋπολογισμού των εξόδων είτε σε επίπεδο κέντρων κόστους είτε σε επίπεδο λογαριασμών λογιστικής οποιαδήποτε βαθμού. Ταυτόχρονα, το biQ παρέχει μια πληθώρα από reports και εργαλεία ώστε να καταστεί εφικτός ο έγκαιρος εντοπισμός των προϋπολογισθέντων δαπανών από τα πραγματικά έξοδα της επιχείρησης σας που θα οδηγήσει στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.

Διαχείριση Παγίων

Το biQ υποστηρίζει τη συνολική διαχείριση των παγίων καθώς τηρεί μητρώο παγίων στο οποίο απεικονίζονται αναλυτικά όλες εκείνες οι πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τα πάγια και επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Επιπλέον, περιλαμβάνει διαδικασίες που σχετίζονται με βελτιώσεις, προσθήκες και αναπροσαρμογές παγίων ώστε να παρέχεται έγκυρη και λεπτομερής πληροφόρηση στη διοίκηση. Μέσω της εργασίας για αυτόματη δημιουργία αποσβέσεων, βάσει οποιαδήποτε μεθόδου επιθυμεί η επιχείρηση, ενισχύεται η αξιοπιστία του οικονομικού αποτελέσματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Αποθήκη

Η αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης συμβάλει αποφασιστικά τόσο στην μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησής σας όσο και στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Το biQ διαθέτει όλα εκείνα τα εργαλεία και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση του αποθέματος σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνει την επιχείρηση με πλεονάζον απόθεμα.


Φυσική Απογραφή

Η επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει το ακριβές ύψος του αποθέματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Το biQ επιτρέπει την καταγραφή των ειδών είτε μέσω της χρήσης barcodes είτε χειροκίνητα. Μέσω ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού ενημερώνει την επιχείρηση για τα ελλείμματα και πλεονάσματα που εντοπίστηκαν και προσδιορίζει την επίπτωση που θα έχουν οι εν λόγω αποκλίσεις στην αποτίμηση του συνολικού αποθέματος.

Σύνθεση – Αποσύνθεση

Η εύκολη διαχείριση των σύνθετων ειδών αποτελεί πραγματική πρόκληση για την επιχείρηση. Το biQ διαμορφώνει εκείνο το περιβάλλον ώστε η επιχείρηση να εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για τη γρήγορη δημιουργία των σύνθετων ειδών. Με το biQ η επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει το ακριβές κόστος των συντιθέμενων ειδών και την αξία των αναλωθέντων ώστε να εκτιμήσει με σχετική ακρίβεια τη μικτή κερδοφορία της. Η κοστολόγηση που λαμβάνει χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει οποιαδήποτε μεθόδου επιθυμεί ο χρήστης.

Εσωτερικές Διακινήσεις

Η χρήση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων απαιτεί την εύκολη και γρήγορη διακίνηση των αγαθών. Το biQ έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η διαχείριση των εσωτερικών διακινήσεων να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης. Εσωτερικές διακινήσεις λαμβάνουν χώρα σε διάφορα στάδια της λειτουργίας την επιχείρησης και μπορούν να σχετίζονται με τα κυκλώματα της πώλησης, της παραγωγής ή της αγοράς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί πολύ εύκολα να εντοπίσει οποιαδήποτε αγαθό και να ενημερώσει έγκυρα τον τελικό πελάτη.

Χρώμα - Μέγεθος

To biQ επιτρέπει την διαχείριση των αποθεμάτων που παρακολουθούνται σε χρώμα – μέγεθος. Σε ένα ιδιαίτερα εργονομικό περιβάλλον, ο χρήστης με μεγάλη ευχέρεια καταχωρεί όλους τους δυνατούς συνδυασμούς χρωμάτων – μεγεθών που χαρακτηρίζουν το κάθε είδος με τα αντίστοιχα barcodes. Το biQ απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ένδυσης και της υπόδησης και επιθυμούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των αποθεμάτων με ακρίβεια και ασφάλεια.

Serial Number - Παρτίδες

Το biQ εξασφαλίζει την άριστη διαχείριση των ειδών που παρακολουθούνται σε επίπεδο serial number ή παρτίδας. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των αποθεμάτων με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. To biQ επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή των αρχών της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το biQ αξιοποιεί όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και συνδέει την διαχείριση των αποθεμάτων με την χρηματοοικονομική υγεία της επιχείρησής σας.

Πρόταση Παραγγελίας Αγοράς

Το άριστο ύψος των αποθεμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προβλέψεις των πωλήσεων και την έγκαιρη παραλαβή των αγαθών. Το biQ χρησιμοποιεί ένα πλήθος αλγορίθμων που βασίζονται σε κριτήρια όπως lead time προμηθευτών, υπόλοιπο αποθέματος, δεσμεύσεις προϊόντων, αναμενόμενες παραλαβές και εκτιμήσεις πωλήσεων ώστε να προτείνει τα είδη που πρέπει να παραγγελθούν στον εκάστοτε προμηθευτή. Η συμμετοχή του κάθε κριτηρίου στην τελική πρόταση αγοράς μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Διαχείριση Πωλήσεων

Η μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης σας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον όγκο των πωλήσεων που πετυχαίνει. Αυτό που θα διαφοροποιήσει την επιχείρησής σας είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος των πωλήσεων. Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης του κύκλου πώλησης αποτελεί πραγματική πρόκληση για οποιαδήποτε επιχείρηση καθώς θα περιορίσει τα λάθη, τις παραλείψεις, τις αστοχίες και θα οδηγήσει στην υιοθέτηση επιχειρηματικών διαδικασιών που εξασφαλίζουν την άριστη συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών.


Διαχείριση Προσφορών

Το biQ διακρίνεται για το τρόπο που διαχειρίζεται τις προσφορές ώστε να τις μετατρέψει σε μελλοντικές πωλήσεις. Εστιάζοντας στη μοναδικότητα της κάθε προσφοράς ενσωματώνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά προκειμένου να επιταχύνει τον κύκλο πώλησης. Προσφέροντας τη δυνατότητα για πολύπλοκες τιμολογιακές και εκπτωτικές πολιτικές, η επιχείρηση επιτυγχάνει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με την εμπορική πολιτική που επιθυμεί να εφαρμόσει. Το biQ έχει φροντίσει στο να διατηρεί αρχείο όλων των προσφορών για όλα τα σταδία προκειμένου να μπορεί ο κάθε χρήστης να ανατρέξει στο ιστορικό της.

Διαχείριση Παραγγελιών

Η ταχύτητα στην εκτέλεση των παραγγελιών και ο βαθμός ικανοποίησης αυτών θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησής σας. Το biQ προωθεί την παραγγελία σε διάφορα στάδια εφαρμόζοντας ελέγχους που σχετίζονται με την επάρκεια του αποθέματος και την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση επιτυγχάνει να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία τους και να περιορίζει την έκθεση της σε χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Η παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί μόνο και εφόσον συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την επιχείρηση ότι ο κύκλος παραγγελία – προσφορά – πώληση – είσπραξη θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Αποστολή - Τιμολόγηση

Στο biQ η διαδικασία της τιμολόγησης και αποστολής των αγαθών έχει πάψει να αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα εργασία. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο άριστο σχεδιασμό του ο οποίος είναι προσανατολισμένος στην ταύτιση των ενεργειών από τη μεριά του χρήστη με εκείνες από τη μεριά του συστήματος. Η εκτέλεση των παραγγελιών μπορεί να γίνει είτε συγκεντρωτικά είτε ένα προς ένα βάσει διαφόρων κριτηρίων (π.χ ABC ανάλυση, χρονολογική προτεραιότητα κ.α.). Οι έλεγχοι που μπορούν να εφαρμοστούν εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος και τη σωστή απεικόνιση των χρηματοικονομικών μεγεθών. Επιπλέον, η απλοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες.

Εισπράξεις

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της τιμολόγησης και της αντίστοιχης είσπραξης τείνει να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η γενεσιουργός αιτία αυτού του προβλήματος, εκτός από το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, είναι η αδυναμία της επιχείρησης να προσδιορίσει με ακρίβεια το χρονικό σημείο που η απαίτησή της πρέπει να ικανοποιηθεί. Με το biQ η επιχείρηση είναι σε θέση να συσχετίσει τις εισπράξεις με τα ανεξόφλητα τιμολόγια είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα βάσει FIFO, δίνοντας άμεση πληροφόρηση στη διοίκηση για το μέσο χρόνο πληρωμής των πελατών και δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ορθή εφαρμογή των πιστωτικών ελέγχων. Επιπλέον, ο εργονομικός σχεδιασμός της οθόνης των εισπράξεων μειώνει το χρόνο καταχώρησης καθώς υποστηρίζει πολλαπλά μέσα πληρωμής (π.χ. μετρητά και επιταγή)

Διαχείριση Αγορών

Η διαδικασία των αγορών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άλλωστε ένα από τα κυριότερα προβλήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι το απόθεμα των αγαθών που διαθέτουν ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών. Το biQ προσφέρει όλα εκείνα τα εργαλεία και τις διαδικασίες ώστε η επιχείρησή σας να προσαρμόζεται έγκαιρα και άμεσα στους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης.


Διαχείριση Παραγγελιών

Η αποτελεσματική διαχείριση των παραγγελιών αγοράς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση του πελάτη και την κερδοφορία της επιχείρησής σας, καθώς επιτρέπει τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την άμεση πληροφόρηση. Στο biQ αυτό γίνεται εφικτό μέσω της δυνατότητας παρακολούθησης των παραγγελιών αγοράς σε πολλαπλά στάδια και της συσχέτισης αυτών με τις παραγγελίες πώλησης. Επιπλέον, το biQ επιτρέπει την καταγραφή των συμφωνιών με τους προμηθευτές ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή παραγγελίας με λανθασμένα στοιχεία που θα επηρεάσουν δυσχερώς την κοστολογική θέση της επιχείρησης.

Διαχείριση Παραλαβών

Η διαδικασία παραλαβής των εμπορευμάτων πρέπει να διέπεται από διαδικασίες που θα βοηθούν στην εύκολη διαχείριση και στην αποφυγή λαθών και παραλείψεων. Το biQ, μέσω της χρήσης των φακέλων παραλαβής και barcodes, εξασφαλίζει την ορθή εισαγωγή των ειδών στην αποθήκη. Σε περίπτωση μερικής ή λάθος παραλαβής ο χρήστης ενημερώνεται ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Το biQ έχει την ευελιξία να παραλάβει το είδος σε οποιαδήποτε ιεραρχική μονάδα logistics (παλέτα, κιβώτιο, συσκευασία, τεμάχιο).

Κοστολόγηση Εισαγωγών

Η έγκαιρη και έγκυρη αποτίμηση του αποθέματος συμβάλει στη βελτίωση του αποτελέσματος της επιχείρησής σας. Το biQ σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω των φακέλων κοστολόγησης, να διαχειριστείτε τις εισαγωγές σας εύκολα και γρήγορα. Η κεντρική διαχείριση της εισαγωγής επιτρέπει τον άμεσο επιμερισμό των δαπανών που σχετίζονται με αυτή (ασφάλιστρα, τραπεζικά έξοδα, μεταφορικά) πάνω στα τιμολόγια αγοράς και την αυτόματη δημιουργία των λογιστικών εγγραφών. Εκτός από αυτό, ο επιμερισμός των δαπανών μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων κριτηρίων ώστε να εξασφαλιστεί η ορθολογική κοστολογική επιβάρυνση των αγαθών.

Πληρωμές

Ο προγραμματισμός των πληρωμών των προμηθευτών βοηθάει σημαντικά την επιχείρησή σας στον προσδιορισμό των ταμειακών ροών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των εργαλείων και reports, που προσφέρονται από το biQ, τα οποία δίνουν πλήρη εικόνα για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησής σας. Επιπλέον, ο άμεσος συσχετισμός των πληρωμών κατά το στάδιο της καταχώρησης με τα ανεξόφλητα τιμολόγια οδηγεί στο γρήγορο εντοπισμό καθυστερήσεων και ανωμαλιών που σχετίζονται με την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Διαχείριση Παραγωγής

Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό ενημέρωσης των πελατών, έχει επιβάλει στις παραγωγικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν βέλτιστες μεθόδους και ευέλικτες λύσεις ώστε να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλό κόστος. Το biQ ενοποιεί όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησής και ενσωματώνει τις σχέσεις με τους προμηθευτές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.


Τεχνικές προδιαγραφές

Το biQ επιτρέπει την πλήρη καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των ετοίμων ή ημιτελών προϊόντων ώστε η επιχείρηση να έχει τον πλήρη έλεγχο σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο των αγαθών που εμπορεύεται. Η αναλυτική καταγραφή των κοστολογικών στοιχείων του κάθε προϊόντος όπως Α Ύλες, άμεσα και έμμεσα έξοδα, εξασφαλίζει τα εχέγγυα για σωστή διαχείριση των αποθεμάτων και διατήρηση άριστων σχέσεων με τους προμηθευτές.

Εντολές παραγωγής

Οι εντολές παραγωγής θα καθορίσουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε αποθέματα και θα ενεργοποιήσουν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες μέχρι την τελική πώληση. Το biQ προσφέρει τη δυνατότητα για δημιουργία εντολών παραγωγής είτε από παραγγελία πώλησης (make to order) είτε απευθείας από το χρήστη (make to stock). Με τη χρήση του biQ, υπάρχει δυνατότητα έγκρισης των εντολών παραγωγής πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσής του. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και υψηλός βαθμός ικανοποίησης των πελατών.

Παραστατικά παραγωγής

Το biQ αναλαμβάνει την εκτέλεση των εγκεκριμένων εντολών παραγωγής ώστε να παραχθεί το τελικό προϊόν. Το biQ παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλές φάσεις παραγωγή και αναλυτική καταγραφή των εμπλεκόμενων μερών (μηχανές και άνθρωποι) ώστε να είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εντολής παραγωγής, έχουν πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα όλες οι κινήσεις ανάλωσης και παραγωγής βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί. Το biQ εξασφαλίζει ότι όλα τα υποσυστήματα που επηρεάζονται από την παραγωγική διαδικασία έχουν ενημερωθεί εγκαίρως ώστε να δρομολογήσουν τις επόμενες ενέργειες.

Εσωλογιστική Κοστολόγηση Παραγωγής

Η διαδικασία κοστολόγησης παραγωγής είναι από τις πιο χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες στους κόλπους της επιχείρησης. Η ορθή κοστολόγηση παραγωγής θα προσδιορίσει την κερδοφορία και θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το biQ επιτρέπει την ενσωμάτωση των κοστολογικών διαδικασιών σε μηχανογραφικό επίπεδο ώστε να ενοποιηθεί με τις επιμέρους φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Η συσχέτιση άμεσων και έμμεσων εξόδων με τα παραστατικά παραγωγής και τις φάσεις παραγωγής, εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους και ταυτόχρονα, απελευθερώνει ανθρώπινους πόρους για την ενασχόληση με πιο ποιοτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες.

biQ CRM  (Customer Relationship Management)

To CRM αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Στο biQ ERP το CRM αποτελεί την βάση πάνω στην οποία κινούνται όλες οι διαδικασίες των πωλήσεων, δίνοντας ουσιαστική βοήθεια στην διατήρηση και ενίσχυση του πελατολόγιου σας. Εμπεριέχεται ως βασικό χαρακτηριστικό. Είναι ένα πλήρες εργαλείο μάρκετινγκ και όχι απλώς ως ένα σύστημα διαχείρισης επαφών. Μέσα από το biQ έχετε την δυνατότητα να καταστρώσετε την πολιτική των πωλήσεων σας και παρακολουθείτε την εξέλιξη της. Είστε επίσης σε θέση να οργανώσετε πλήρως μια εκστρατεία μάρκετινγκ μέσω e-mail, SMS, επιστολών κ.α., ορίζοντας τον προϋπολογισμό σας και αξιολογώντας αποτελέσματα για την επιχείρησή σας. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε υπάρχοντες πελάτες (και πιθανούς πελάτες) αναλύονται και χρησιμοποιούνται για να παράξουν εξατομικευμένες πληροφορίες πωλήσεων, μάρκετινγκ και υπηρεσιών.

Η οικοδόμηση βιώσιμης και επιτυχημένης σχέσης με μια μεγάλη πελατειακή βάση αποτελεί το εφαλτήριο για την κερδοφορία και μακροζωία της επιχείρησης σας.

Βασικά χαρακτηριστικά του CRM

 • Διαχείριση ημερολόγιου
 • Ενσωμάτωση του Outlook
 • Lead πωλήσεων και διαχείρισης ευκαιριών
 • Προβλέψεις
 • Διαχείριση λογαριασμών
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων
 • Διαχείριση προσφοράς
 • Service
 • Διαχείριση εγγράφων
 • Διαχείριση pipeline
 • Ειδοποιήσεις
 • Διαχείριση καμπάνιας
 • Workflow
 • Reports
 • Έντυπα

Sales Forecasting & Reporting

Ακριβείς και έγκαιρες προβλέψεις σας επιτρέπουν να κάνετε τη δική σας εκτίμηση σχετικά με το σύνολο των προοπτικών πωλήσεων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε Lead.

Διαχείριση Ticket και Service

Σας παρέχεται όλα τα σύγχρονα εργαλεία για πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση κάθε αλληλεπίδρασης με το πελατολόγιό σας, ανεξάρτητα από τον τρόπο επικοινωνίας τους με την επιχείρησή σας. Κάθε νέο Ticket ανατίθενται ανάλογα με τις πολιτικές που έχετε ορίσει. Η παρεχόμενη ενσωμάτωση με τα χρηματοοικονομικά υποσυστήματα εξασφαλίζει ότι οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με τις συμβάσεις υποστήριξης πελατών.

Ενισχυμένη Ενοποίηση με το Outlook

Αυτόματος συγχρονισμός του biQ CRM με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα ημερολόγια και τις επαφές σας στο Outlook.

Διαχείριση καμπάνιας

Με το biQ οργανώνετε και διαχειρίζεστε εύκολα όλες τις καμπανιές σας σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα εργαλεία μάρκετινγκ. Αξιολογείτε την απόδοση κάθε καμπάνιας, έρχεστε σε επικοινωνία με τις επαφές σας και βελτιώνετε την παραγωγικότητα σας.

biQ e-Commerce

H απουσία μιας εταιρείας από το online περιβάλλον θεωρείται πλέον ισοδύναμη με την απουσία της από την αγορά. Το ελκυστικό και δυναμικό περιεχόμενο των εταιρικών και προϊοντικών σας ιστοσελίδων είναι σε θέση να διατηρήσει καθώς και να διευρύνει το πελατολόγιό σας. Η αύξηση όμως του κύκλου εργασιών σας στηρίζεται αναμφισβήτητα στα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών μέσω Διαδικτύου (e-Commerce) που διαθέτετε. Δεν είναι όμως εύκολο για κάθε επιχείρηση να διαθέτει ένα e-commerce site. Αυτό συμβαίνει διότι η συνεργασία των back-end λύσεων με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χρειάζεται την αυστηρή παρουσία ενός ειδικού.

Το biQ eShop είναι μια προηγμένη πλατφόρμα λογισμικού ειδικά σχεδιασμένη για την αποτελεσματική προώθηση προϊόντων του εμπορίου και των υπηρεσιών σε διαδικτυακό περιβάλλον.

 

Το biQ e-Commerce σας δίνει τη δυνατότητα να οικοδομήσετε ένα διαδικτυακό κατάστημα πολύγλωσσο που είναι σε θέση να χειριστεί διαφορετικές μεθόδους πληρωμής και νομίσματα συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, PayPal Checkout, το Google Checkout και προσφορές με κουπόνια και ειδικές τιμές. Με την παράλληλη λειτουργία της ευρύτερης πλατφόρμας biQ σας δίνει απεριόριστες δυνατότητες και βοηθά στην δημιουργία νέων πωλήσεων, στη βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών και στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της επιχείρησής σας.

Αυξήστε τις πωλήσεις σας

Καλύψτε κάθε ανάγκη για επιχειρηματική προβολή, προσαρμοσμένη επικοινωνία, και αποδοτική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών σας

biQ e-Commerce - Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

Προηγμένα φίλτρα και κριτήρια

Μηχανισμό σύγκρισης προϊόντων

Έλεγχο την ετοιμότητας και λεπτομερών χαρακτηριστικών των προϊόντων (ομάδα προϊόντων, την τιμή, αξεσουάρ, φωτογραφίες, ταινίες παρουσίαση) πριν την προβολή στο eShop

Καλάθι αγορών

Μulti-store, Μulti-currency, Μulti-localization

Αύξηση Ικανοποίησης Πελατών

Επιτυγχάνετε άμεση αύξηση του επίπεδου ικανοποίησης του πελατολογίου σας παρέχοντας τους προστιθέμενης αξίας προνόμια και υποστήριξη.

Loyalty points που σωρεύονται από πολλαπλές παραγγελίες χρησιμοποιώντας εκπτώσεις και προσφορές.

Με πολλαπλές δυνατότητες πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ασφαλή και γρήγορη πληρωμή βασίζεται με τραπεζική κάρτα

Μόνιμη πρόσβαση στα πιο επιθυμητά προϊόντα ή τις υπηρεσίες, με βάση το ιστορικό και τις προτιμήσεις του τρέχοντος χρήστη, καθώς και σύνθετες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες και το καθεστώς πληρωμής

Απευθείας εκτύπωση των εγγράφων ενδιαφέροντος του πελάτη (παραγγελίες, επιβεβαιώσεις πληρωμής). Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εκτελούνται οι συναλλαγές.

Αποτελεσματική διαχείριση προωθητικών ενεργειών

Διαχειρίζεστε εύκολα και αποτελεσματικά όλες τις προωθητικές σας ενέργειες ενώ παράλληλα διαμορφώνετε προσωποποιημένες καμπάνιες.

Προσαρμόζει τις σελίδες τις διαφημιστικές καταχωρίσεις, τις πληροφορίες και το περιεχόμενο της πύλης.

Συλλέγει τα δεδομένα του μάρκετινγκ με τη βοήθεια ενός απεριόριστου αριθμού ερευνών που μπορεί να πραγματοποιηθεί

Δίνει τη δυνατότητα cross-selling και up-selling

biQ Pos (Point-of-Sale)

Υποστηρίζει όλες τις μηχανές POS με πρωτόκολλο Microsoft. Το biQPos παρέχει το σύνολο των εργασιών που καλείτε να εξυπηρετήσει ένα POS λογισμικό όπως παρακολούθηση πελατών, κουπόνια, δωροκάρτες, δωροεπιταγές, πολλαπλούς τρόπους είσπραξης ανά συναλλαγή, προκαταβολές, επιστροφές, παραγγελίες και πολλά άλλα. Με την χρήση του biQPos προσφέρετε στα στελέχη σας όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες που απαιτούνται για το κλείσιμο της ημέρας και την πληροφόρηση που χρειάζονται για κάθε ταμειακή μηχανή ξεχωριστά. Το biQPos είναι εύκολο στη χρήση και σχεδιασμένο να επεξεργάζεται όλες τις συναλλαγές σας στα σημεία πώλησης και ταυτόχρονη επικοινωνία με το back-office σε πραγματικό χρόνο. Επιταχύνει την πώληση με την υποστήριξη σαρωτές γραμμικού κώδικα και οθόνες αφής, βάζοντας τέλος στις ουρές του ταμείου. χρειάζονται για κάθε ταμειακή μηχανή ξεχωριστά.


Εύκολο στην χρήση

Το νέο προσωπικό πωλήσεων θα είναι σε θέση να αρχίσει την επεξεργασία των συναλλαγών μέσα σε λίγα λεπτά, διαισθητικά μέσο των οθονών αφής που υποστηρίζουν την πρόσβαση στις συνήθεις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται. Τα πλήκτρα συντόμευσης και λειτουργίες όπως η δυνατότητα κράτησης των συναλλαγών σε αναμονή θα βοηθήσει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Αυξήστε το μέσο μέγεθος πώληση σας προτρέποντας αυτοματοποιημένα τους υπαλλήλους σε προσθήκη νέων προϊόντων στον πελάτη σχετικά με τα προϊόντα που εμπεριέχει η συναλλαγή του.

 

Χρήση Barcode και παρακολούθηση αποθεμάτων

Δημιουργήστε τις ετικέτες των προϊόντων σας με το λογισμικό biQPos και χρησιμοποιήσετε ένα barcode scanner για την καταγραφή στοιχείων κατά τη στιγμή της πώλησης. Τα Barcodes θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους σας να πωλήσουν τα προϊόντα γρήγορα με ακρίβεια στην ποσότητα και στην σωστή τιμή.

 

Δωροκάρτες

Αύξηση των εσόδων και των ταμειακών ροών, προσφέροντας τις κάρτες δώρων στους πελάτες σας βάση των αγορών τους. Δωροκάρτες είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για την αύξηση των πωλήσεων με την εκ νέου επίσκεψη των πελατών σας. Το 50% των πελατών που χρησιμοποιούν τις κάρτες δώρων δαπανούν περισσότερα χρήματα από αυτά που βρίσκονται πάνω στην κάρτα για να αγοράσουν πράγματα που δεν είχαν προβλέψει.

 

Δωροεπιταγές

Κάντε το κατάστημά σας ένα ιδανικό μέρος για την αγορά δώρων για κάθε γιορτή ή εκδήλωση. Δωροεπιταγές είναι ένας ακόμα έξυπνος τρόπος αύξησης των εσόδων σας και βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών σας. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δωροεπιταγή για ένα είδος, ένα είδος από μία λίστα δώρων ή ανεξαρτήτως είδους. Ορίστε τις πολιτικές του καταστήματος εκτυπώνοντας αυτές στο κάτω μέρος της δωροεπιταγής κάθε φορά που κάνετε μια πώληση.

 

Πιστωτικές κάρτες

Περάστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας για να συλλέξει γρήγορα τις πληρωμές και κατευθύνοντας την στην τράπεζα που σας χρεώνει λιγότερα έξοδα συναλλαγής προς την επιχείρηση σας. Οι λεπτομέρειες πληρωμής συλλέγονται και καταγράφονται στο biQPos εξαλείφοντας τα λάθη μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται από τον συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων.

 

Διαχείριση Ταμείου

Οι πωλήσεις και επιστροφές του τερματικού πώλησης καταγράφονται σε ένα μοναδικό συρτάρι μετρητών και μπορεί εύκολα να συμφωνηθεί στο τέλος της βάρδιας του εργαζομένου. Γρήγορα συγκρίνετε το περιεχόμενο του συρταριού με την έκθεση του biQPos , προσδιορίζοντας αποκλίσεις (ελλείμματα / πλεονάσματα ) στα ταμειακά υπόλοιπα.

 

Πελάτης

Συλλέγεται τα στοιχεία των πελατών κατά το χρόνο της πώλησης, ώστε να μπορούν να έχουν ως στόχο τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές εκστρατείες. Οι πελάτες μπορούν να δεσμεύουν προϊόντα δίνοντας προκαταβολή και ακόμη να αγοράζουν με πίστωση ώστε να πληρώνουν αργότερα. Η λειτουργικότητα του biQpos καθιστά εύκολο να προσφέρετε αυτή την υπηρεσία και σας παρέχει τον απαραίτητο έλεγχο και την προβολή των υπολοίπων των πελατών.

 

Τιμοκατάλογος και προωθητικές ενέργειες

Οι τιμές των προϊόντων καθορίζονται αυτόματα όταν ένα προϊόν έχει σαρωθεί σε μια συναλλαγή. Οι λεπτομέρειες πληρωμής συλλέγονται και καταγράφονται στο biQpos για την εξάλειψη των λαθών και του χρόνου που απαιτείται για το συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων. Η τιμή μπορεί επίσης να αλλάζει βάση των προωθητικών ενεργειών σας ή χειροκίνητα από το προσωπικό με την κατάλληλη πρόσβαση ασφαλείας.